Regulamin Sklepu Internetowego GIGA-MIKE

 

I. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.gigamike.pl prowadzony jest przez GIGA-MIKE Grzesiczek Michał z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Sowińskiego 5, NIP 6312245884 , REGON 276590000 e-mail kontakt@gigamike.pl, nr telefonu 604662217

 

II. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.gigamike.pl są przetwarzane przez GIGA-MIKE z siedzibą z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Sowińskiego 5. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

a) w realizacji umowy,

b) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić GIGA-MIKE realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

2. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.gigamike.pl po zalogowaniu - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z

zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

III.Ceny

1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.gigamike.pl

są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR)

 

IV. Zamówienia

1.Sklep internetowy www.gigamike.pl umożliwia Klientom:

1)składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.gigamike.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

2)uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonach sprzedaży GIGA-MIKE.

2.

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.gigamike.pl kierowane przez GIGA-MIKE do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.gigamike.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez GIGA-MIKE

5.Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”.

6.Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 

V. Dostawa

1.Towar zamówiony w sklepie internetowym www.gigamike.pl dostarczany jest za

pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, GIGA-MIKE wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez GIGA-MIKE).

5.Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

6.Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

  1. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, GIGA-MIKE zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VI. Metody płatności

1.Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1)Przed wydaniem towaru klientowi:

Przelewem na rachunek bankowy GIGA-MIKE

Kartą kredytową.

2)W momencie odbioru towaru:

Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu GIGA-MIKE

Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2.GIGA-MIKE może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez GIGA-MIKE jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3.W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

 

VII. Zwrot towaru przez konsumenta

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4.W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru

RMZ

. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu

internetowego realizującego zamówienie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMZ nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w

terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. GIGA-MIKE nie zwraca konsumentowi

dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez GIGA-MIKE

7.Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z GIGA-MIKE Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków

prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej,

obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).

10. GIGA-MIKE nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

VIII.Gwarancja Jakości

1.GIGA-MIKE udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji GPxx, nie podlega warunkom gwarancyjnym GIGA-MIKE i powinien być serwisowany wyłączn

ie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

2.Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

3.Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez GIGA-MIKE

4.Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy GIGA-MIKE, z siedzibą i adresem przy

ulicy Sowińskiego 5 w Gliwicach a Klientami.

6.Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez GIGA-MIKE oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. GIGA-MIKE rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjne

go może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

7.Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej

:

- klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt GIGA-MIKE za pośrednictwem

firmy spedycyjnej DPD, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz

RMA

- lub dostarcza towar własnym staraniem do salonu GIGA-MIKE

8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, GIGA-MIKE stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, GIGA-MIKE poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez GIGA-MIKE kosztów.

9.GIGA-MIKE nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

10.Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, GIGA-MIKE uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

X. Serwis

1.Adres, pod którym należy składać reklamacje:

GIGA-MIKE - SERWIS

ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice

biuro@gigamike.pl

 

XI. Postanowienia końcowe

1.W kontaktach z klientem, GIGA-MIKE korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

2. GIGA-MIKE ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3.GIGA-MIKE ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

4.GIGA-MIKE informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5.Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres admin@gigamike.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.

7.W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.

8.W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), GIGA-MIKE nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

9.Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez

11 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek

przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo

żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

 

Instrukcja wypełniania:

 

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody,

gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są

dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży,

umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są

osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna

niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

12 w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

 

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. [3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co

następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu

dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- "Odbierzemy rzecz"; lub

- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ..

. [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:

- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca

zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii

elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [GIGA-MIKE ODSTĄPIENIE OD UMOWY,

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,]

- Ja/My

(*)

niniejszym informuję/informujemy

(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

(*)

umowy dostawy następujących rzeczy

(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy

(*)

/o świadczenie następującej usługi

(*)

- Data zawarcia umowy

(*)

/odbioru

(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz

jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data